საქართველოს საავტორო უფლებამფლობელთა ასოციაცია ”GERA”

ჩვენი მისიაა საქართველოში განვავითაროთ ინტელექტუალური საკუთრების სფერო. სწორედ ამიტომ, საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით შეიქმნა აქტიური სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების, სხვა მფლობელების უფლებების, შემსრულებლების, ქართველი ავტორებისა და ფონოგრამის მწარმოებლების უფლებების დაცვას.